Bible Readerบท​นำ

จด‍หมาย​ของ​เปา‌โล​ถึง​คริสต‌จักร​ใน​เมือง​เอ‌เฟ‌ซัส เกี่ยว‍ข้อง​อย่าง​แรก​สุด​กับ “พระ‍ประ‌สงค์...ที่​จะ​ทรง​รวบ‍รวม​ทุก‍สิ่ง​ทั้ง​ที่​อยู่​ใน​สวรรค์​และ​ใน​แผ่น‍ดิน​โลก​ให้​อยู่​ใน​พระ‍คริสต์” (1:9-10) นอก‍จาก‍นี้​ยัง​ขอ‍ร้อง​ให้​ประ‌ชา‍กร​ของ​พระ‍เจ้า ดำ‌เนิน​ชีวิต​ที่​สำแดง​ความ‍หมาย​ของ​แผน‍การ​ยิ่ง‍ใหญ่​นี้ คือ​แผน‍การ​ที่​จะ​ให้​มนุษย‌ชาติ​ทั้ง‍มวล​เป็น​อัน​หนึ่ง​อัน​เดียว‍กัน​ผ่าน​ทาง​การ​มี​เอก‍ภาพ​กับ​พระ‍เยซู‍คริสต์

ใน​ตอน‍ต้น​ของ​หนัง‌สือ​เอ‌เฟ‌ซัส ผู้​เขียน​ขยาย​ความ​เรื่อง​เอก‍ภาพ โดย​กล่าว‍ถึง​แนว​ทาง​ที่​พระ‍เจ้า​พระ‍บิดา​ได้​ทรง​เลือก‍สรร​ประ‌ชา‍กร​ของ​พระ‍องค์ ได้​ทรง​อภัย​และ​ปลด‍ปล่อย​พวก‍เขา​เป็น​ไท​จาก​บาป​ผ่าน​ทาง​พระ‍เยซู‍คริสต์ พระ‍บุตร และ​การ​ที่​พระ‍วิญ‌ญาณ‍บริ‌สุทธิ์ ทรง​รับ​ประ‌กัน​พระ‍สัญญา​อัน​ยิ่ง‍ใหญ่​ของ​พระ‍เจ้า ส่วน​ใน​ตอน​ที่​สอง เปา‌โล​ได้​ขอ‍ร้อง​ให้​ผู้​อ่าน​ดำ‌เนิน​ชีวิต​ร่วม‍กัน ใน​แนว​ทาง​ที่​ทำ​ให้​ความ​เป็น​หนึ่ง​เดียว‍กัน​ใน​พระ‍คริสต์​เป็น​จริง

ผู้​เขียน​ได้​ใช้​โว‌หาร​เปรียบ‍เทียบ​หลาย​อย่าง​เพื่อ​แสดง​ให้​เห็น​ความ​เป็น​หนึ่ง​เดียว‍กัน​ของ​ประ‌ชา‍กร​ของ​พระ‍เจ้า​ใน​การ​มี​เอก‍ภาพ​กับ​พระ‍คริสต์ คือ คริสต‌จักร​เป็น​เหมือน​ร่าง‍กาย​ที่​มี​พระ‍คริสต์​เป็น​ศีรษะ หรือ​เหมือน​อาคาร​ที่​มี​พระ‍คริสต์​เป็น​ศิลา​หัว‍มุม หรือ​เหมือน​ภรรยา​ที่​มี​พระ‍คริสต์​เป็น​สามี จด‍หมาย​ฉบับ​นี้​มี​สำนวน​ไพ‌เราะ​สูง‍ส่ง​เพราะ​ผู้​เขียน​ซาบ‍ซึ้ง​กับ​ความ​คิด​เรื่อง​พระ‍คุณ​ของ​พระ‍เจ้า​ใน​พระ‍คริสต์ ท่าน​มอง​ทุก‍สิ่ง​โดย​คำ‌นึง‍ถึง​ความ​รัก การ​เสีย​สละ การ​อภัย พระ‍คุณ และ​ความ​บริ‌สุทธิ์​ของ​พระ‍คริสต์

โครง‍ร่าง​ของ​เนื้อ​หา

1. บท​นำ (1:1-2)

2. พระ‍คริสต์​กับ​คริสต‌จักร (1:3-3:21)

3. ชีวิต​ใหม่​ใน​พระ‍คริสต์ (4:1-6:20)

4. บท​สรุป (6:21-24)