Thai signlanguage.Bible

พระคัมภีร์ภาษามือไทย

เกี่ยวกับภาษามือไทย

ทำไมคริสเตียนหูดีจึงควรเรียนภาษามือ ปัจจุบันคนหูหนวก (ผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย) ทั่วโลกมีอยู่ประมาณ 250-300 ล้านคน ในประเทศไทย จากรายงานผลการสำรวจความพิการและภาวะทุพพลภาพ พ.ศ. 2545 ประชากรที่มีหูหนวกข้างเดียว มี 127,000 ราย และประชากรที่มีหูหนวกสองข้างมี 454,000 ราย และจากข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติระบุว่าจำนวนของผู้พิการทางการได้ยินทั่วประเทศ ระหว่าง 1 พ.ย. 37 - 31 พ.ค. 55 มีจำนวน 196,272 คน สาเหตุที่ข้อมูลของคนหูหนวกมีตัวเลขที่แตกต่างกันนั้น เป็นไปได้ว่าลักษณะความพิการของการได้ยินนั้นสังเกตเห็นไม่ได้ง่ายนัก ระดับความพิการของคนหูหนวกก็อาจไม่เท่ากัน การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคนหูหนวกจึงยากมาก จากจำนวนคนหูหนวกทั่วโลก มีคนหูหนวกเพียง 2% ที่เป็นคริสเตียน ที่เหลืออีก 98% ไม่มีโอกาสรู้เรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์หากไม่มีใครไปบอกเขาถึงเรื่องนี้ด้วยภาษาที่เข้าใจได้คือ ภาษามือ

The Scripture in Thai Sign Language

This project provides the opportunity to distribute the Thai Sign Language to the Deaf in Thailand so both Deaf Christians and the Thai Deaf will be able to understand the life and the teaching of Jesus Christ in the language that they can understand.
This is the pilot project for the Deaf in Thailand. They do not have Bible in their own language. We have formed a committee of both the people who work among the Deaf and the Deaf themselves. We have to agree on the Sign Language to be used and test to find out whether the Deaf can understand. We will translate the Scriptures to Thai Sign Language. Several Churches in Bangkok the Capital city and some provinces, have ministries for the Deaf, and they are willing to work together with Thailand Bible Society for this project.

การทำพระคัมภีร์ภาษามือไทย

2ตาม​ที่​เขียน​ใน​พระ‍ธรรม​อิส‌ยาห์​ผู้‍เผย‍พระ‍วจนะ​ว่า

“นี่‍แน่ะ เรา​ใช้​ทูต​ของ​เรา​นำ‍หน้า​ท่าน

ผู้​นั้น​จะ​เตรียม​มรรคา ​ของ​ท่าน​ไว้

3เสียง​คน​ร้อง​ใน​ถิ่น‍ทุร‌กัน‌ดาร​ว่า

จง​เตรียม​มรรคา​แห่ง​องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า

จง​ทำ​หน‍ทาง​ของ​พระ‍องค์ให้​ตรง​ไป” 

มาระโก 1:2 - มาระโก 1:3

การแปลพระคัมภีร์ภาษามือไทย

ปัจจุบันทีมแปลของสมาคมพระคริสตธรรมไทยได้แปลดราฟ์แรกของพระธรรมมาระโกภาษามือเสร็จแล้วคาดว่าอีกไม่นานก็จะสามารถเผยแพร่ได้อย่างเป็นทางการการแปลหนังสือเป็นภาษามือนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแตกต่างจากการแปลภาษาอื่นๆที่ขั้นตอนไม่ยุ่งยากเท่าการแปลภาษามือต้องใช้อุปกรณ์มากกว่าต้องผ่านกระบวนการทดลองแปลหลายต่อหลายครั้งเพื่อหาข้อสรุปที่ถูกต้องถ่ายทอดได้ตรงความหมายที่สุดจากนั้นต้องถ่ายวีดีโอและอาจต้องใช้มุมกล้องหลายมุมเพื่อสื่อความหมายของคำๆเดียวผ่านการตัดต่อตกแต่งและคัดกรองอีกหลายขั้นตอนกว่าจะได้ออกมาเป็นสื่อภาพเคลื่อนไหวนอกจากนั้นยังต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญอย่างมากเพราะภาษามือของแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกันทั้งกฎและไวยากรณ์จึงไม่น่าแปลกใจที่คนหูหนวกจำนวนมากยังไม่เคยได้ยินพระกิตติคุณของพระเจ้าสมาคมฯหวังว่าสักวันเราจะสามารถแปลพระคัมภีร์ทั้งเล่มสำหรับคนหูหนวกในประเทศไทยได้สำเร็จ

ช่องทางการเผยแพร่พระคัมภีร์ภาษามือไทย

จงระลึกว่าตอน‍นั้นพวก‍ท่านเป็นคนไม่‍มีพระ‍คริสต์ถูกตัด‍ขาดจากการเป็นพล‍เมืองอิสรา‌เอลเป็นคน‍นอกในเรื่องพันธ‌สัญญาทั้ง‍หลายที่ทรงสัญญาไว้อยู่ในโลกนี้อย่างไม่‍มีความหวังและปราศ‌จากพระ‍เจ้า เอเฟซัส 2:12

อธิษฐาน

- อธิษฐานเผื่อพันธกิจการแปลพระคัมภีร์สำหรับคนหูหนวก

- ขอพระเจ้าช่วยแม้ท่านจะไม่รู้ภาษามือแต่ท่านสามารถพูดแทนพวกเขาทำให้คนหูดีคนอื่นๆเข้าใจและเห็นความสำคัญของคนกลุ่มนี้มากขึ้น

- ขอพระเจ้าทรงเร้าใจให้ท่านเห็นความสำคัญของคนกลุ่มนี้ที่มักถูกทอดทิ้งในสังคม

2แต่​ความ​ปีติ‍ยินดี​ของ​ผู้‍นั้น​อยู่​ใน​ธรรม‍บัญญัติ​ของ​พระ‍ยาห์‌เวห์

เขา​ใคร่‍ครวญ​ธรรม‍บัญญัติ​ของ​พระ‍องค์​ทั้ง​กลาง‍วัน​และ​กลาง‍คืน

3เขา​เป็น​เหมือน​ต้น‍ไม้​ที่​ปลูก​ไว้​ริม​ธาร‍น้ำ

ซึ่ง​เกิด‍ผล​ตาม​ฤดู‍กาล

และ​ใบ​ก็​ไม่​เหี่ยว‍แห้ง

ทุก‍อย่าง​ที่​เขา​ทำ​ก็​จำ‌เริญ​ขึ้น

สดุดี 1:2 - สดุดี 1:3

ติดต่อเรา

Thailand Bible Society

สมาคมพระคริสตธรรมไทย 319/52-55 Viphawadi Rangsit Rd.,
Samsen Nai, Phayathai,Bangkok
Thai
10400
Tel: 022798341
E-mail: tbs@thaibible.or.th
Website: www.thaibible.or.th